//////

SZKOLNE PRACOWNIE

zdobywcy-kultury

Badania na styku proces kształcenia a masowe stosowanie komputerów w szkole np. Rola i miejsce pracowni komputerowych w polskiej edukacji.Prowadzenie studiów podyplomowych dla młodych pracowników nauki na wzór Studium Podyplomowego Technologia Informacyjna w Edukacji Niestacjonar­nej w Zakładzie Technologii Kształcenia IP UMK.   Szkolne pracownie internetowe powinny być otwarte dla społeczności lokalnej celem:wykorzystania ich jako ośrodka Szkoleniowe,jako gminne punkty informacji europejskiej,narzędzie do promocji gmin,do realizacji projektów ekologicznych,  programów na rzecz niepełnosprawnych,  w wyborach i referendach,wykorzystanie szkolnych bibliotek do tworzenia multimedialnych centrów in- formacji.

WYSZCZEGÓLNIENIE I CELE

Aby realizować w sposób pełny wyszczególnione cele i zadania, pedagogika medialna podobnie jak inne dyscypliny, musi pełnić następujące funkcje: a/ opisową (diagnostyczną) — chodzi o odpowiedź na pytanie: jak jest? Przed­miotem opisu i analizy są więc: istota i rozwój mediów, różnego rodzaju sytuacje edukacyjne wywoływane przez media, skutki ich oddziaływania: pozytywne i nega­tywne itd.b/ wyjaśniającą (eksplikacyjną) – dlaczego jest tak a tak? Opisywane fakty np. efekty oddziaływania mediów powinny być wyjaśniane poprzez odwoływanie się do sprawdzonej wiedzy i teorii z różnych dyscyplin naukowych; zwłaszcza podstawo­wych wobec pedagogiki a więc psychologii, socjologii, filozofii, techniki.c/ prognostyczną—jak będzie?

Komputer do biura – jak wybrać najlepszy?

W dzisiejszych czasach żadne biuro obyć się nie może bez solidnego sprzętu komputerowego. Wszak wszystkie dane wprowadzamy dzisiaj elektronicznie, a działania, które są związane z naszą pracą wymagają pomocy tego sprzętu. Warto więc, prowadząc własne biuro, pokusić się o wybór dobrego sprzętu, który spełni nasze wszystkie oczekiwania pod każdym względem. Możliwości w tej kwestii jest naprawdę sporo i każdy z całą pewnością odnajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Nie ulega jednak wątpliwościom, że sprzęt ten spełniać musi pewne parametry, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie oraz wykonywanie zadań zawodowych. Mówiąc prościej, musi to być komputer w miarę dobry, korzystający z nowoczesnych technologii. Nie musi być jednak tak zaawansowany, jak na przykład komputery dla grafików, graczy, muzyków, czy architektów. Tu wystarczą dość podstawowe możliwości takie, jak choćby obsługa programów biurowych, baz danych, czy też szybka praca z wykorzystaniem Internetu. Oto są klucze do sukcesu.

Komputery zmieniły nasz świat

Zmiany, jakie zaszły w naszym życiu w ostatnim trzydziestoleciu są naprawdę spore. Przede wszystkim, wiążą się one oczywiście z postępem technologicznym, który zdaje się być nieunikniony pod każdym względem. Warto się wiec na pewno przyjrzeć nieco bliżej temu, co było główną przyczyną wszystkich tych zmian. A mówimy tutaj oczywiście o powszechnej informatyzacji naszego życia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, na przykład (a nawet kilkanaście), komunikacja była bardzo ograniczona. Żeby na przykład połączyć się z kimś na drugim końcu globu, trzeba było wysłać list, który szedłby przez wiele dni, wykonać bardzo drogą i niewygodną rozmowę telefoniczną, czy też wysłać telegram. Dzięki komputerowi podłączonemu do sieci, mamy dostęp do informacji 24 godziny na dobę, a nasze możliwości związane z obsługą komputera znacznie wzrosły i możemy korzystać z wielu ciekawych rozwiązań, które pomagają nam osiągnąć wymierne efekty. Warto więc o tej kwestii z całą pewnością pamiętać i korzystać z możliwości, jakie przed sobą mamy dzięki komputerom.

Praca informatyka – jak wygląda?

Zawód informatyka to marzenie wielu młodych chłopców oraz dziewcząt. Wydaje nam się bowiem, że jest to praca na bardzo zaawansowanym poziomie, która może bardzo wiele zmienić w naszym życiu. Jednakże, realia tego zawodu są bardzo zróżnicowane. I, tak naprawdę, pracując jako informatyk, można robić rzeczy bardzo nudne i banalne, jak i faktycznie pracować w dobrym i rozwojowym miejscu, które umożliwia tworzenie czegoś ciekawego. Najgorzej mają informatycy, którzy trafiają do instytucji publicznych. Tam bowiem potraktować ich można z powodzeniem, jako zwykłych fachowców od naprawiania i rozwiązywania prostych problemów takich, jak niedziałająca drukarka, czy też myszka, która „nie chodzi”. Ci zaś, którzy dostają się do pracy w charakterze programisty, administratora sieci, czy też twórcy stron internetowych, nie narzekają na brak wyzwań. Co zaś najważniejsze, w wielu przypadkach praca informatyka jest nieregulowana czasowo, więc nic nie rozlicza nas z charakteru wykonywanych obowiązków oraz czasu, kiedy to robimy.

KOLEJNA OPERACJA

401723s5wdjzayy-300x199

Kilka tygodni później w USA przeprowadzono kolejną operację na miarę nowej ery przywracania wzroku ludziom ociemniałym. Trzem ociemniałym pacjentom oku­liści z Centrum Medycznego Illinois w Chicago oraz Szpitala DuPage’a w Winfield (Illinois) operacyjnie wprowadzili do gałki ocznej sztuczne siatkówki. Siatkówkę taką tworzy mikrochip mniejszy od główki szpilki i cieńszy od kartki papieru. Zbu­dowany jest z 3,5 tys. mikroskopijnych fotoogniw nie wymagających żadnego zasi­lania i okablowania. Energią czerpie ze światła, a powstałe w chipie sygnały pobu­dzają bezpośrednio nerw wzrokowy. Amerykańscy specjaliści oceniają ten zabieg w sposób bardzo umiarkowany. Mimo, że należy rozwiązać jeszcze szereg proble­mów, to jest to znaczący krok.

OSTATNIE DZIAŁANIA

images (1)

Jednym z ostatnich działań zwykle jest grupowy projekt; mamy tutaj do czynie­nia z kształtowaniem współczesnej umiejętności pracy w grupie (zespole), wymaga­nej w zasadzie we wszystkich firmach. Z grupy uczących się należy wyłonić grupki 3-5 osobowe. Te małe grupki, pracując wspólnie, ale często asynchronicznie, powin­ny stworzyć projekt na zadany temat, związany ze studiowanym przedmiotem. Ce­lem takiej działalności jest zintegrowanie wiedzy uczących się w „klasie” i rozpo­częcie oceny uczących się przez wykorzystanie istniejącego materiału online i jego zawartości. Wszystkie projekty mogą zostać umieszczone w tzw. galerii projektów, aby uczestnicy mogli ocenić projekty innych, które zostały zrealizowane na ten sam temat, przy posiadaniu nawet tego samego materiału.

TRADYCYJNY MODEL KSZTAŁCENIA

images

Ten tradycyjny model kształcenia poprzez antycypacje moż­na dziś nazwać modelem kształcenia synchronicznego. W jego ramach nauczyciel jest w stanie skłonić studentów do uczenia się nowych koncepcji przy wykorzystaniu wielokierunkowych interakcji, ilustrując i łącząc nowe pomysły przykładami i kon­cepcjami, które są zwykle znane im z własnego doświadczenia. Tutaj warto skomentować, że zagadnienia będące przedmiotem uczenia się po­przez aktywne eksperymentowanie i odkrywanie są zwykle lepiej zapamiętane i bar­dziej użyteczne dla studenta, niż zagadnienia przedstawiane w bezpośrednim wykła­dzie.

STAN NIEWIEDZY

zzj

Stosowanie redukcjonizmu przy wyjaśnianiu zjawisk i procesów edukacyjnych jest korzystne w przypadku rozpatrywania procesów pedagogicznych na danym poziomie. Nie można go jednak stosować przenosząc wykryte reguły do innych poziomów. Na przykład wykryte zasady na poziomie neurpnalnym nie przekła­dają się bezpośrednio na poziom świadomości, czy suma odkrytych prostych zachowań nie oznacza, że poznamy sposób na bycie inteligentnym czy twórczym. Wysoki stopień złożoności poszczególnych pięter uniemożliwia swobodne prze­chodzenie z jednego poziomu na drugi.Występuje ograniczoność naszych receptorów badających świat zewnętrzny. Ozna­cza to, że nigdy nie poznamy do końca otaczającej nas rzeczywistości. W związ­ku z tym obok nas mogą być inne światy, których nigdy nie poznamy.  Stan niewiedzy wzrasta wraz z poszerzaniem się naszych informacji o otaczają­cej nas rzeczywistości.