//////

KOLEJNA OPERACJA

401723s5wdjzayy-300x199

Kilka tygodni później w USA przeprowadzono kolejną operację na miarę nowej ery przywracania wzroku ludziom ociemniałym. Trzem ociemniałym pacjentom oku­liści z Centrum Medycznego Illinois w Chicago oraz Szpitala DuPage’a w Winfield (Illinois) operacyjnie wprowadzili do gałki ocznej sztuczne siatkówki. Siatkówkę taką tworzy mikrochip mniejszy od główki szpilki i cieńszy od kartki papieru. Zbu­dowany jest z 3,5 tys. mikroskopijnych fotoogniw nie wymagających żadnego zasi­lania i okablowania. Energią czerpie ze światła, a powstałe w chipie sygnały pobu­dzają bezpośrednio nerw wzrokowy. Amerykańscy specjaliści oceniają ten zabieg w sposób bardzo umiarkowany. Mimo, że należy rozwiązać jeszcze szereg proble­mów, to jest to znaczący krok.

OSTATNIE DZIAŁANIA

images (1)

Jednym z ostatnich działań zwykle jest grupowy projekt; mamy tutaj do czynie­nia z kształtowaniem współczesnej umiejętności pracy w grupie (zespole), wymaga­nej w zasadzie we wszystkich firmach. Z grupy uczących się należy wyłonić grupki 3-5 osobowe. Te małe grupki, pracując wspólnie, ale często asynchronicznie, powin­ny stworzyć projekt na zadany temat, związany ze studiowanym przedmiotem. Ce­lem takiej działalności jest zintegrowanie wiedzy uczących się w „klasie” i rozpo­częcie oceny uczących się przez wykorzystanie istniejącego materiału online i jego zawartości. Wszystkie projekty mogą zostać umieszczone w tzw. galerii projektów, aby uczestnicy mogli ocenić projekty innych, które zostały zrealizowane na ten sam temat, przy posiadaniu nawet tego samego materiału.

TRADYCYJNY MODEL KSZTAŁCENIA

images

Ten tradycyjny model kształcenia poprzez antycypacje moż­na dziś nazwać modelem kształcenia synchronicznego. W jego ramach nauczyciel jest w stanie skłonić studentów do uczenia się nowych koncepcji przy wykorzystaniu wielokierunkowych interakcji, ilustrując i łącząc nowe pomysły przykładami i kon­cepcjami, które są zwykle znane im z własnego doświadczenia. Tutaj warto skomentować, że zagadnienia będące przedmiotem uczenia się po­przez aktywne eksperymentowanie i odkrywanie są zwykle lepiej zapamiętane i bar­dziej użyteczne dla studenta, niż zagadnienia przedstawiane w bezpośrednim wykła­dzie.

SZKOLNE PRACOWNIE

zdobywcy-kultury

Badania na styku proces kształcenia a masowe stosowanie komputerów w szkole np. Rola i miejsce pracowni komputerowych w polskiej edukacji.Prowadzenie studiów podyplomowych dla młodych pracowników nauki na wzór Studium Podyplomowego Technologia Informacyjna w Edukacji Niestacjonar­nej w Zakładzie Technologii Kształcenia IP UMK.   Szkolne pracownie internetowe powinny być otwarte dla społeczności lokalnej celem:wykorzystania ich jako ośrodka Szkoleniowe,jako gminne punkty informacji europejskiej,narzędzie do promocji gmin,do realizacji projektów ekologicznych,  programów na rzecz niepełnosprawnych,  w wyborach i referendach,wykorzystanie szkolnych bibliotek do tworzenia multimedialnych centrów in- formacji.

STAN NIEWIEDZY

zzj

Stosowanie redukcjonizmu przy wyjaśnianiu zjawisk i procesów edukacyjnych jest korzystne w przypadku rozpatrywania procesów pedagogicznych na danym poziomie. Nie można go jednak stosować przenosząc wykryte reguły do innych poziomów. Na przykład wykryte zasady na poziomie neurpnalnym nie przekła­dają się bezpośrednio na poziom świadomości, czy suma odkrytych prostych zachowań nie oznacza, że poznamy sposób na bycie inteligentnym czy twórczym. Wysoki stopień złożoności poszczególnych pięter uniemożliwia swobodne prze­chodzenie z jednego poziomu na drugi.Występuje ograniczoność naszych receptorów badających świat zewnętrzny. Ozna­cza to, że nigdy nie poznamy do końca otaczającej nas rzeczywistości. W związ­ku z tym obok nas mogą być inne światy, których nigdy nie poznamy.  Stan niewiedzy wzrasta wraz z poszerzaniem się naszych informacji o otaczają­cej nas rzeczywistości.